گیلانشاه حنایی

نام علمی : Limosa Lapponica

نام انگلیسی: Bar tailed Godwit

نام فارسی: گیلانشاه حنایی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه گیلانشاه دم سیا است بویژه هنگامی که روی زمین قرار دارد و در پرو بال بهاره نیست. با این تفاوت که پاها و گردن کوتاه و نوکش اندکی سر بالاست. در پرواز بواسطه ی نداشتن انتهای سیاه دم، به آسانی و گیلانشاه دم سیاه متمایز می شود. در پرنده ی نر، هنگام تولید مثل، سر وگردن قرمز حنایی، شکم قرمز بلوطی، دم سفید یا راه راه عرضی سیاه، روتنه قهوه ای با لکه های درشت سیاه و پاها و منقار سیاه که اندکی سربالاست، دیده می شود. پرنده ی ماده اندکی کمرنگ تر و فاقد رگه های سینه و شکم است. زمستان ها ، رنگ پرو بال تغییر کرده و روتنه خاکستری مایل به قهوه ای کمرنگ، حاشیه ی پرها سفید گردن و گلو نخودی خاکستری یا رگه های قهوه ای طولی و منقار به واسطه ی ابروی سفید و اندکی کوچک تر ، منقار کلفت تر و اندکی سر بالا سر بدون خط متمایز می شود.صدا: صدای این پرنده در پرواز آرام و توده دماغی شبیه «یب یب» یا «لک لک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده اغلب در مناطق ساحلی، سواحل گلی و شنی، خورها و مصب ها به سر می برد در ایران، به صورت مهاجر عبوری، نسبتا فراوان است و رمستان ها ، در سواحل جنوبی به وفور دیده می شود.حفاظت: علاوه بر حفاظت از زیستگاه ها، شکار این پرنده دقیقا کنترل شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران