اگر سيچيلايد هاي آمريكايي و آفريقايي رو به دو دسته خشن و آرام دسته بندي كنيم : موارد ذيل با توجه به الويت و سهولت نگهداري مرتب شده
آمريكايي آرام+ آمريكايي آرام= سازگاري خوب
آفريقاييي آرام+ آفريقايي آرام= سازگاري خوب
آمريكايي آرام+ آفريقايي آرام= سازگاري نسبتا خوب
آفريقايي خشن + آفريقايي خشن= سازگاري نسبتا قابل قبول در صورت نگه داري دسته اي و عدم گرسنگي طولاني مدت
آمريكايي خشن+آمريكايي آرام= در صورت رعايت تناسب جسه و تفكيك قلمرو و عدم ت ج ا و ز به محدوده يكديگر با احتياط قابل نگهداري در غير اين صورت مرگ يا صدمه ماهي آمريكايي آرام
آمريكايي آرام+ آفريقايي خشن= تهديد دائم آمريكايي و در صورت ضعف جسه نهايتا مرگ
آفريقايي خشن+آفريقايي آرام= در صورت رعايت تناسب جسه و نگهداري در دسته هاي پر جمعيت با احتياط قابل نگهداري در غير اين صورت صدمه يا مرگ ماهي آرام تر
آمريكايي خشن+آفريقايي آرام= در صورت رعايت تناسب جسه و تفكيك قلمرو و عدم
ت ج ا و ز به محدوده يكديگر با احتياط قابل نگهداري در غير اين صورت مرگ يا صدمه ماهي آفريقايي
آمريكايي خشن+ آفريقايي خشن = مرگ ماهي جسه كوچك تر (اغلب آفريقايي)